Forretningsorden for forældrebestyrelsen i den nye Gødvad – Dybkær daginstitution

Forældrebestyrelsens sammensætning

 • 8 repræsentanter for forældrene. 2 fra hvert hus
 • 4 repræsentanter for medarbejderne. 1 fra hvert hus
 • 1 institutionsleder, 1 daglig leder (begge uden stemmeret)

Forældrebestyrelsens opgaver

Fastsættelse af principper for institutionens virksomhed. Eksempelvis:
Samarbejde mellem institutionen og forældrene
Samarbejde mellem de 4 huse i institutionen
Samarbejde med lokalområdet, herunder frivillighed
Information til/fra forældre
Personalets sammensætning
Forældrenes egen medvirken i institutionens hverdag 
Fastsættelse af principper for anvendelse af den overordnede budgetramme 
Indstillingsret til økonomiudvalget vedr. ansættelse af personale 
Godkende pædagogiske principper/lærerplaner 
Årsberetning ved formanden

Mødevirksomhed

Konstituerende møde:

På forældrebestyrelsens første møde vælger de stemmeberettigede medlemmer blandt forældrerepræsentanterne: formand, næstformand og sekretær 
Der er en dialog om de enkeltes forventninger til arbejdet i bestyrelsen. Rollerne gennemgås – forældrevalgte, medarbejderrepræsentanter og ledelsens rolle 
Fremtidige mødedatoer planlægges

Ordinære forældrebestyrelsesmøder:

 • Forældrebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre af hensyn til tavshedspligten
 • Forældrebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem 
 • Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget
 • Der føres referat over bestyrelsens beslutninger. I referatet anføres for hvert møde, hvilke personer der har været til stede
 • Er et medlem forhindret i at deltage i et møde, deltager suppleanten.
  Medlemmet kontakter og aftaler selv dette med suppleanten
 • Forældrebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede 
 • Der indkaldes til 4 møder pr. år, eller når formanden, 1/3 af bestyrelsesmedlemmerne eller institutionslederen har ønske herom
 • Formanden fastsætter, i samarbejde med institutionslederen, dagsorden for møderne. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagordenen, skal det meddeles formanden senest 14 dage før mødet afholdes 
  Senest 1 uge inden mødet sendes dagsordenen til medlemmerne sammen med eventuelle bilag
 • Møderne afholdes på skift i de 4 enheder, hvilke vil fremgå af dagsordenen. Møderne afholdes fra kl. 19.00 – 21.30 under hensyntagen til at møderne altid afsluttes kl. 21.30.
 • Punkter der behandles, er alene dem, der fremgår af dagsordenen, og der kan ikke under mødet tages nye punkter op. Undtagelsen er dog uopsættelige emner
 • Møderne ledes af formanden, og i dennes fravær af næstformanden. Efter behandling af hvert punkt, læser referenten det nedskrevne op for at sikre, at det er enighed i konklusionerne
 • Efter mødet udfærdiger referenten det endelige referat. Er der forhold,der er behandlet som interne sager under f.eks. tavshedspligt, noteres det for sig selv og adskilt fra det referat, der officielt kan læses af alle 

 

Faste punkter på forældrebestyrelsesmøderne

 • Underskrift af referat fra sidste møde
 • Orientering fra ledelsen. Det skal fremgå af dagsordenen, hvilkeunderpunkter, der er tale om
 • Orientering fra bestyrelsesmedlemmer. Det skal fremgå af dagsordenen, hvilke underpunkter, der er tale om
 • Er der tale om punkter til drøftelse eller beslutning, sker det i et særskilt punkt, og ikke under orientering
 • Punkter til næste møde

Forretningsorden er vedtaget på bestyrelsesmøde forår 2012