Bestyrelsen for Daginstitutionen Firkløveret

I den nye struktur er der valgt en overordnet bestyrelse, som varetager de mere formelle interesser for de 4 huse i Daginstitution Firkløveret, Gødvad. Forældrebestyrelsen er det organ, som de øvrige forældre kan henvende sig til.

I hvert enkel hus har vi valgt, at have ”Aktivitetsudvalg”.

Fra Silkeborg kommunes side er der lagt op til, at vi skal inddrage frivillige i institutionerne. I daginstitutionerne har der gennem mange år været tradition for, at inddrage forældrene i arbejdet. Vi ser det som en styrke, at vi har ”Aktivitetsudvalg” i de enkelte huse.

Udvalget støtter op om institutionens traditioner ved at organisere, købe ind osv. til eks. sommerfester, jule/gløgg arrangement, arbejdseftermiddage (legeplads).

 • Vi har aktivitetsudvalg i hvert enkelt hus, idet det styrker tanken om at aktiviteterne foregår i nærmiljøerne.

 • Udvalget er en del af det frivillige arbejde.

 • Det er ikke udvalg hvor forældre kan henvende sig vedrørende institutionens daglige drift, hverken økonomisk, personalemæssigt eller pædagogisk.

 • Møderne afholdes udenfor institutionsregi.

 • Personalet vil være behjælpeligt ved eks. planlægning/afholdelse af sommerfest, men aktivitetsudvalget er uden personalerepræsentation.

 • De enkelte huse står ikke til rådighed for privat arrangementer uden for åbningstid. Det er et ansvars og forsikringsspørgsmål.

 • Enkelte arrangementer kan afholdes, efter aftale, uden for åbningstid. Eks fotografering.

 • Der er ikke lagt økonomi ud til udvalget.

 • Traditionerne er forskellige fra hus til hus!

Forældrebestyrelsen i Firkløveret

Skovbuen

Formand: Maria Find Rønde   
Mail: 
Mariafindroende@gmail.com
Tlf.: 22140688

Anna Kathrine Madsen Vitteup
Mail: annekatrine.hansen@live.dk
Tlf.: 29711786

Suppleant: Marie-Louise P.W. Hansen
Mail: mlrwiwel@gmail.com
Tlf.: 
26727900

Tumlehøjen

Vibeke Pram
Mail: vibebe_pram@hotmail.com
Tlf.: 25481505

Anni W. Wachmann Nordestgaard
Mail: anniwn@live.dk 
Tlf.: 29467545

Suppleant: Thomas 
Mail: ThomasMP8990@gmail.com 
Tlf.: 30229417

Bianka Kjær
Mail: biankamoeller90@gmail.com
Tlf.: 60187882

Elverhøjen

Thomas Grandt
Mail: grandt@me.com 
Tlf.: 
31322455

Suppleant:
Amalie Christensen 
Mail. Amalie.jc22@gmail.com
Tlf.: 30293992

Dybkærgården

Margrethe Schultz Møllegaard
Mail: Margrethehansen87@gmail.com 
Tlf.: 
52553113

Næstformand: Simon Stubkier
Mail: simonstubkier.@hotmail.com
Tlf.: 
26799217

Suppleant: Helle Emely Hjord Durr
Mail: Helle-hc@hotmail.com
Tlf.: 29914055

Personale

Elverhøjen: Anne-Bjørg Hansen
Mail: Anne-bjorg.hansen@silkeborg.dk

Ledelse

Daglig leder skovbuen: Charlotte Hedvall
Mail: Charllotte.hedvall@silkeborg.dk

Institutionsleder Firkløveret: Dorthe Bogø
Mail: Dorthebrodersen.bogø@silkeborg.dk

Der kan være mange grunde til at man er fremmed for hinanden. Det kan være en nabo du endnu ikke har mødt, dit barns legekammerat eller bare en person, der endnu ikke er bekendt. Der kan også være mange grunde til at man er fremmed i et nyt land. Det kan være en ny jobsituation, et nyt eventyr eller måske et håb om en lysere fremtid.

Som forældre i daginstitutionen oplever man også, at der er børn fra forskellige samfundslag, kulturer og med vidt forskellig religiøs baggrund. Der kan være sprogbarrierer, ressource forskelle og alverdens andre forskelle.

Når vi, i forældrebestyrelsen, skriver ”Byd en fremmed velkommen”, så skal det tænkes som en opfordring til at give din næste en hjælpende hånd hvis muligt.

For at imødekomme en god integration af flygtninge, immigranter og andre, hvis børn skal starte et liv i Silkeborg, kan en simpel legeaftale mellem børn og på tværs af kulturer betyde en verden til forskel. Måske en opfordring til at deltage i fællesarrangementer i dagsinstitutionen og i andre arrangementer i lokalområdet.

Vel mødt, Forældrebestyrelsen Firkløveret

De formelle regler for bestyrelsernes beføjelser og møder i daginstitutioner.
Forældrene er dagtilbuddenes vigtigste samarbejdspartnere i forhold til det enkelte barn.

Forældresamarbejdet foregår i dagligdagen f.eks. når barnet hentes, omkring særlige arrangementer og ved forældresamtaler.

Derudover vil daginstitutionen meget gerne være i dialog med forældrene om mere overordnede principper i det enkelte tilbud og på området generelt.

Der er forældrebestyrelser i alle daginstitutioner, hvor samarbejdet på institutionsniveau er forankret. 

Du kan læse mere om rammerne for bestyrelsesarbejdet på Silkeborg Kommunes hjemmeside - Forældresamarbejde i dagtilbud.

 

Forretningsorden for forældrebestyrelsen i den nye Gødvad – Dybkær daginstitution

Forældrebestyrelsens sammensætning

 • 8 repræsentanter for forældrene. 2 fra hvert hus
 • 4 repræsentanter for medarbejderne. 1 fra hvert hus
 • 1 institutionsleder, 1 daglig leder (begge uden stemmeret)

Forældrebestyrelsens opgaver

 • Fastsættelse af principper for institutionens virksomhed. Eksempelvis:
  • Samarbejde mellem institutionen og forældrene
  • Samarbejde mellem de 4 huse i institutionen
  • Samarbejde med lokalområdet, herunder frivillighed
 • Information til/fra forældre
 • Personalets sammensætning
 • Forældrenes egen medvirken i institutionens hverdag 
 • Fastsættelse af principper for anvendelse af den overordnede budgetramme 
 • Indstillingsret til økonomiudvalget vedr. ansættelse af personale 
 • Godkende pædagogiske principper/lærerplaner 
 • Årsberetning ved formanden

Mødevirksomhed

Konstituerende møde:

På forældrebestyrelsens første møde vælger de stemmeberettigede medlemmer blandt forældrerepræsentanterne: formand, næstformand og sekretær 
Der er en dialog om de enkeltes forventninger til arbejdet i bestyrelsen. Rollerne gennemgås – forældrevalgte, medarbejderrepræsentanter og ledelsens rolle 
Fremtidige mødedatoer planlægges

Ordinære forældrebestyrelsesmøder:

 • Forældrebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre af hensyn til tavshedspligten.

 • Forældrebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem.

 • Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

 • Der føres referat over bestyrelsens beslutninger. I referatet anføres for hvert møde, hvilke personer der har været til stede.

 • Er et medlem forhindret i at deltage i et møde, deltager suppleanten.
  Medlemmet kontakter og aftaler selv dette med suppleanten.

 • Forældrebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

 • Der indkaldes til 4 møder pr. år, eller når formanden, 1/3 af bestyrelsesmedlemmerne eller institutionslederen har ønske herom.

 • Formanden fastsætter, i samarbejde med institutionslederen, dagsorden for møderne. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagordenen, skal det meddeles formanden senest 14 dage før mødet afholdes.
  Senest 1 uge inden mødet sendes dagsordenen til medlemmerne sammen med eventuelle bilag.

 • Møderne afholdes på skift i de 4 enheder, hvilke vil fremgå af dagsordenen. Møderne afholdes fra kl. 19.00 – 21.30 under hensyntagen til at møderne altid afsluttes kl. 21.30.

 • Punkter der behandles, er alene dem, der fremgår af dagsordenen, og der kan ikke under mødet tages nye punkter op. Undtagelsen er dog uopsættelige emner.

 • Møderne ledes af formanden, og i dennes fravær af næstformanden. Efter behandling af hvert punkt, læser referenten det nedskrevne op for at sikre, at det er enighed i konklusionerne.

 • Efter mødet udfærdiger referenten det endelige referat. Er der forhold,der er behandlet som interne sager under f.eks. tavshedspligt, noteres det for sig selv og adskilt fra det referat, der officielt kan læses af alle 

 

Faste punkter på forældrebestyrelsesmøderne

 • Underskrift af referat fra sidste møde.

 • Orientering fra ledelsen. Det skal fremgå af dagsordenen, hvilkeunderpunkter, der er tale om.

 • Orientering fra bestyrelsesmedlemmer. Det skal fremgå af dagsordenen, hvilke underpunkter, der er tale om.

 • Er der tale om punkter til drøftelse eller beslutning, sker det i et særskilt punkt, og ikke under orientering.

 • Punkter til næste møde.

Forretningsorden er vedtaget på bestyrelsesmøde forår 2012