Værdigrundlag

Vi vil skabe udviklingsmuligheder og fællesskaber,der udfordrer barnet og giver lyst til at lege og lære, så barnet rustes til at begå sig i livet.

Værdier:

 • Fællesskab
 • Anerkendelse
 • Udvikling

Mål :

 • Vi vægter omgivelser, der er præget af glæde, engagement og hvor der er plads til forskelligheder.

 • Børnene skal opleve tryghed i deres basisgruppe og samtidig føle sig som en del af den større sammenhæng.

 • Det enkelte barn skal føle sig betydningsfuld og inkluderet i fællesskabet.

 • Vi vil skabe gode rammer for legerelationer og venskaber og støtte børnenes sociale kompetencer.

 • Vi udfordrer børnene i nærmeste udviklingszone og støtter dem i mestringen af nye færdigheder.

 • Vi spejler børnene, så de bliver bevidste om egen udvikling, mestring, følelsesliv og egne grænser.

 • Vi vil arbejde bevidst med vores voksenroller, så vi nogle gange går ”foran” og viser børnene vejen, andre gange ”ved siden af”, hvor vi sammen udforsker verden, og ”bagved” hvor vi følger børnenes spor.

 • Vi vil møde forældrene med åbenhed og være nærværende, samt guide og vejlede forældrene i, at understøtte deres barns udvikling.

Beskrivelse

Daginstitution Gødvads pædagogik ud fra de 3 værdier

 

Fællesskab

 • Vi vægter omgivelser, der er præget af glæde, engagement og hvor der er plads til forskelligheder.

 • Børnene skal opleve tryghed i deres basisgruppe og samtidig føle sig som en del af den større sammenhæng.

 • Det enkelte barn skal føle sig betydningsfuld og inkluderet i fællesskabet.

 • Vi prioriterer forpligtende fællesskaber, hvor børn skal lære at formulere egne behov samt give plads til andre.

 • Vi passer på hinanden og på vores ting.

 • Vi vil skabe gode rammer for legerelationer og venskaber og støtte børnenes sociale kompetencer.

 • Vi understøtter fællesskabet igennem pædagogiske aktiviteter og samarbejde på tværs i de enkelte huse.

Anerkendelse

 • Børnene skal føle sig set og mødt.

 • Vi viser interesse for børnenes familieforhold og oplevelser.

 • Vi spejler børnene, så de bliver bevidste om egen udvikling, mestring, følelsesliv og egne grænser.

 • Der skal skabes rum for dialog, og der lyttes til barnets oplevelser uden at vi fortolker og bedømmer budskabet.

 • Vi behandler børnene individuelt, da de har forskellige behov og følelser og styrker derigennem deres selvværd.

 • Vi skaber plads til forskellighed og arbejder med inklusion.

 • Vi møder børnene som autentiske voksne og tager voksenrollen på os ved at skabe rammer, tydelighed og tryghed.

 • Vi udfordrer barnet i nærmeste udviklingszone og støtter dem i mestringen af nye færdigheder.

 • Vi tilstræber at være nærværende i samspillet med børnene.

Udvikling

 • Vi vil tilbyde børnene forskellige aktiviteter, der understøtter vores lærerplaner.

 • Vi vil tage udgangspunkt i det enkelte barns nærmeste udviklingszone og have blik for, hvad barnet næsten kan.

 • Vi vil lære børnene at sige til og fra, at turde og se muligheder fremfor begrænsninger.

 • Vi vil hjælpe børn med selv at italesætte handlemuligheder ved konflikter.

 • Vi vil arbejde bevidst med vores voksenroller, så vi nogle gange går ”foran” og viser børnene vejen, andre gange ”ved siden af”, hvor vi sammen udforsker verden, og ”bag ved”, hvor vi følger børnenes spor.

 • Vi vil arbejde med vores forskellige personalekompetencer, dvs. vi har personale i alle huse, der har spidskompetencer i eks. musik, bevægelser, udeliv, det kreative m.m.

Vores forældresamarbejde ud fra værdierne

Vi prioriterer et godt forældresamarbejde i daginstitution Gødvad, dvs. en god personlig kontakt med en hyppig dialog.

Personalegruppen vil.

 • Møde forældrene med åbenhed. Vi er nærværende, lyttende og giver plads til forskelligheder, individuelle værdier og holdninger.

 • Tilbyde forældresamtaler efter behov, hvor barnets trivsel og udvikling drøftes.

 • Guide og vejlede forældre i at understøtte deres barns udvikling samt være en del af en gruppe med et forpligtende børnefællesskab.

 • Afstemme forventninger, så vi føler et fælles ansvar.

 • Bestræbe os på at have et højt informationsniveau.

Vi forventer, at forældrene vil:

 • Bakke op omkring husenes traditioner.

 • At forældrene viser forståelse og respekt for fællesskabet – og respekterer personalets faglighed.

 • Forældrebestyrelsen og aktivitetsudvalgene spiller en stor rolle i de enkelte huse, og vi prioriterer dette samarbejde højt. 

Forældrebestyrelsens holdning til værdierne: 

Fællesskab

 • Fællesskab er en følelse, og det er vigtigt at børnene føler sig inkluderet.

 • Når børn føler et fællesskab giver det mere trivsel og mindre mobning.

 • Det er vigtigt at alle føler sig som en del af fællesskabet, både børn, forældre og personale.

 • Der er det store fællesskab, hvor børnene kender hinanden i hele huset, og det nære fællesskab på stuen/afdelingen.

Anderkendelse

 • Anerkendelse er fundamentet for udvikling og fællesskabet.

 • Anerkendelse handler om at se barnet, som det er, for at det kan udvikle sig.

 • Det er vigtigt for os forældre, at vi oplever, at personalet anerkender vores børn og bakker op omkring, hvad de kan.

 • Det er vigtigt at anerkende processen og ikke kun produktet.

 • Anerkendelse betyder ikke, at vi ikke skal irettesætte/opdrage.

Udvikling

 • Børn skal udvikle sig, så de bliver klar fra vuggestue-børnehave-skole.

 • Daginstitutionen skal understøtte den fysiske og sociale udvikling.

 • Det er vigtigt at der er aktiviteter for aldersgruppen og for den samlede aldersblandede gruppe.

 • Udvikling af husene – b.la. IT-udvikling.

 • Udvikling af personalet.